• Bookmark and Share

Privatlivsmeddelelse

Vi er forpligtet til at beskytte dit privatliv, når vi håndterer dine personoplysninger. Denne privatlivsmeddelelse indeholder detaljer om de data, vi indsamler om dig, hvordan vi bruger dem, og hvordan vi beskytter dem. Den oplyser også om dine rettigheder.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi håndterer dine data, bedes du kontakte Bupa Globals serviceteam på +45 70 23 00 42. Alternativt kan du maile eller skrive til teamet via ihi@ihi.com eller på adressen Bupa Global, Palægade 8, DK-1261 København K.

Senest opdateret: [13. april 2018]

1. Om os

2. Målgruppe for vores privatlivsmeddelelse

3. Sådan indsamler vi personoplysninger

4. Kategorier af personoplysninger

5. Det bruger vi dine personoplysninger til

6. Legitime formål

7. Marketing og præferencer

8. Profilering og automatiseret beslutningstagning

9. Deling af dine oplysninger

10. Anonymiserede og kombinerede oplysninger

11. Overførsel af oplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)

12. Så længe beholder vi dine personoplysninger

13. Dine rettigheder

14. Databeskyttelseskontakter

1. Om os

Oversigt: I denne privatlivsmeddelelse betyder ’vi’ ’os’ og ’vores’ Bupa. For kontaktoplysninger skal du klikke her).

Yderligere oplysninger: Afhængigt af hvilke af vores produkter og serviceydelser, du spørger os om, køber eller bruger, vil forskellige virksomheder i vores organisation behandle dine data. Du kan få flere oplysninger om de virksomheder, der håndterer dine data, herunder hvilken virksomhed der træffer beslutninger om, hvordan dine data skal håndteres ud fra de produkter og serviceydelser, som du tilgår eller bruger, ved at klikke her.

2. Målgruppe for vores privatlivsmeddelelse

Oversigt: Denne privatlivsmeddelelse gælder for alle, som interagerer med os om vores produkter og serviceydelser (’du’, ’din’) på en hvilken som helst måde (fx pr. e-mail, via vores website, pr. telefon, gennem vores app). Hvis det er nødvendigt, giver vi dig yderligere privatlivsoplysninger til specifikke kontaktmetoder eller i forbindelse med særlige produkter eller serviceydelser.

Yderligere oplysninger: Denne privatlivsmeddelelse gælder for dig, hvis du spørger os om, køber eller bruger vores produkter og serviceydelser. Den beskriver, hvordan vi håndterer dine data, uanset hvilken måde du kontakter os på (fx pr. e-mail, via vores website, pr. telefon, gennem vores app osv.). Om nødvendigt, sender vi dig yderligere oplysninger eller noter, afhængigt af den måde, vi er i kontakt med hinanden på. Hvis du fx bruger vores apps, får du muligvis privatlivsmeddelelser, der kun vedrører en speciel datatype, som vi har indsamlet via den app.

Hvis du har spørgsmål til dette, bedes du kontakte os på ihi@ihi.com.

3. Sådan indsamler vi personoplysninger

Oversigt: Vi indsamler personoplysninger fra dig og fra tredjeparter (alle, der handler på dine vegne, fx mæglere, læger/behandlere osv.).

Når du giver os data om andre mennesker, skal du sørge for, at de har set en kopi af denne privatlivsmeddelelse og er komfortable med, at du giver os deres data. 

Yderligere oplysninger: Vi indsamler personoplysninger om dig:

 • gennem din kontakt med os, herunder pr. telefon (vi kan optage eller overvåge telefonopkald for at sikre os, at vi overholder lovregler, branchekodekser og interne politikker og af kvalitetssikringshensyn), pr. e-mail, via vores websites, gennem vores apps, pr. post, ved at udfylde en optagelsesbegæring eller andre formularer, ved at deltage i konkurrencer, via sociale medier eller ansigt-til-ansigt (fx ved lægebesøg, diagnosticering og behandling).

Vi indsamler også data fra andre mennesker og organisationer.

Til alle kunder kan vi indsamle data fra:

 • din forælder eller værge, hvis du er under 18 år;
 • et familiemedlem eller en anden, der handler på dine vegne;
 • læger, andet klinisk og sundhedsfagligt personale, hospitaler, klinikker og andre behandlere;  
 • alle serviceydere, som samarbejder med os i forbindelse med dit produkt eller din serviceydelse, hvis vi ikke leverer det til dig direkte, som fx at forsyne dig med apps, udføre lægebehandling, tandbehandling eller sundhedsundersøgelser;
 • organisationer som CACI eller Binleys, der udfører kundetilfredshedsundersøgelser eller markedsundersøgelser på vores vegne, eller som forsyner os med statistikker og andre data (fx om dine interesser, køb og husholdningstype) for at hjælpe os med at forbedre vores produkter og serviceydelser;
 • opklarings- og kreditoplysningsbureauer og 
 • kilder, som er tilgængelige for offentligheden, som fx den redigerede valgliste eller sociale medier.

Hvis vi udbyder forsikringsprodukter og -serviceydelser til dig, kan vi indsamle data fra:

 • det primære medlem, hvis du er underlagt en familieforsikringspolice;
 • din arbejdsgiver, hvis du dækkes af en forsikringspolice, som din arbejdsgiver har tegnet;
 • mæglere og andre agenter (dette kan være din mægler, hvis du har en, eller din arbejdsgivers mægler, hvis de har en) og
 • andre tredjeparter, som vi samarbejder med, som fx agenter, der arbejder for os, andre forsikringsgivere og genforsikrere, aktuarer, advokater, oversættere og tolke, skatterådgivere, gældsopkrævnings-, kreditoplysnings-, opklaringsbureauer (herunder grupper der bekæmper svindel med sundhedsforsikringer), tilsynsmyndigheder, databeskyttelsesmyndigheder, sundhedspersonale, andre behandlere og udbydere af lægeassistance.

Hvis vi leverer sundhedspleje-, tandpleje- eller plejehjemsydelser til dig, kan vi indsamle data fra:

 • din arbejdsgiver, hvis du er dækket af en sundhedsordning, som din arbejdsgiver har indgået, hvis vi leverer bedriftslægeydelser;
 • mæglere og andre agenter (dette kan være din mægler, hvis du har en, eller din arbejdsgivers mægler, hvis de har en) og  
 • dem, som betaler for de produkter eller serviceydelser, som vi leverer til dig, herunder andre forsikringsgivere, kommitterede fra offentlige myndigheder og ambassader.

4. Kategorier af personoplysninger

Oversigt: Vi behandler to kategorier af personoplysninger om dig og (når det er relevant) om dine familiemedlemmer:

 • standard personoplysninger (fx information, som vi anvender til at kontakte dig, identificere dig eller håndtere vores samarbejde med dig) og 
 • særlige datakategorier (fx sundhedsdata, information om race, etnisk oprindelse og religion, der giver os mulighed for at skræddersy din behandling og information om kriminalitet i tilknytning til kontrol i forhold til svig- eller hvidvaskningsregistre).

Yderligere oplysninger:

Standard personoplysninger omfatter:

 • kontaktinformation, som fx navn, brugernavn, adresse, mailadresse og telefonnummer;
 • det land, du bor i, din alder, din fødselsdato og nationale identitetspapirer (såsom nationalt forsikringsnummer eller pasnummer);
 • oplysninger om din ansættelse;
 • detaljer om al kontakt, vi har haft til dig, såsom klager eller hændelser;
 • økonomiske oplysninger om dine betalinger og dine bankoplysninger;
 • resultaterne af kreditkontrol eller tjek vedrørende svig, som vi har foretaget om dig;
 • oplysninger om, hvordan du bruger vores produkter og serviceydelser, såsom skadesanmeldelser og
 • oplysninger om, hvordan du bruger vores website, apps eller anden teknologi, herunder IP-adresser eller andre enhedsoplysninger (se venligst vores Cookiepolitik for at få flere detaljer).

Særlige datakategorier omfatter:

 • data om dit fysiske eller mentale helbred, herunder genetiske eller biometriske data (vi kan få disse data fra ansøgningsformularer, du har udfyldt, fra noter og rapporter om dit helbred og behandlinger og pleje, som du har modtaget eller har brug for, eller de kan være registreret i oplysningerne om de kontakter, vi har haft med dig, såsom data om klager eller hændelser, og henvisninger fra din nuværende forsikringsudbyder, tilbud og registreringer af behandlingsydelser, som du har modtaget);
 • oplysninger om din race, etniske oprindelse og religion (vi kan får disse oplysninger fra dine læge- eller plejehjemspræferencer for at vi kan give dig den pleje, der er målrettet til dine behov) og
 • oplysninger om eventuelle domfældelser og lovovertrædelser (vi kan få disse oplysninger, når vi kontroller for svig og hvidvaskning eller foretager anden screening af baggrund).

5. Det bruger vi dine personoplysninger til

Oversigt: Vi behandler dine personoplysninger til de formål, der er anført i denne privatlivsmeddelelse.  Vi har også opstillet nogle juridiske årsager til, at vi kan behandle dine personoplysninger (disse afhænger af, hvilken kategori af personoplysninger, vi behandler). Normalt behandler vi standard personoplysninger, hvis dette er nødvendigt for at levere serviceydelser i henhold til en aftale, det er i vores eller en tredjeparts legitime formål eller det kræves eller tillades i gældende lovgivning. Se flere oplysninger om dette og årsagerne til, at vi kan have behov for at behandle særlige datakategorier.

Yderligere oplysninger: I henhold til loven skal vi have en lovlig årsag til at behandle dine personoplysninger. Vi behandler standard personoplysninger om dig, hvis dette er:

 • nødvendigt for at levere serviceydelser, der er formuleret i en aftale − hvis vi har indgået en aftale med dig, vil vi behandle dine personoplysninger for at opfylde den aftale (dvs. for at levere vores produkter og serviceydelser til dig og dine familiemedlemmer);
 • til vores eller en tredjeparts legitime formål − disse legitime formål er anført i detaljer nedenfor.
 • påkrævet eller tilladt i henhold til loven.

Vi behandler særlige datakategorier om dig, fordi:

 • det er nødvendigt til forebyggende eller arbejdsmedicinske formål at vurdere, om du er i stand til at arbejde, stille diagnoser, foretage visitation eller social omsorg eller at håndtere sundheds- eller sociale omsorgssystemer (herunder at overvåge, om vi opfylder forventningerne til vores kliniske og ikke-kliniske resultater);
 • det er nødvendigt til forsikringsmæssige formål (fx rådgivning om, organisering, levering eller håndtering af en forsikringsaftale, behandling af en anmeldelse under en forsikringsaftale eller som følge af rettigheder og ansvar, der opstår i relation til en forsikringsaftale eller lovgivning);
 • det er nødvendigt at anlægge, foretage eller forsvare retskrav (fx krav om skadeserstatning mod os);
 • det er nødvendigt for at undgå eller registrere en ulovlig handling under omstændigheder, hvor vi skal udføre kontrol uden din tilladelse for ikke at påvirke resultatet af denne kontrol (fx bekæmpelse af svig og hvidvask af penge eller for at kontrollere anden form for ulovlig adfærd eller foretage undersøgelser sammen med andre forsikringsgivere og tredjeparter med det formål at opdage svig);
 • det er nødvendigt ud fra et særligt formål om at beskytte befolkningen mod uærlighed, pligtforsømmelse eller anden alvorlig uredelig adfærd (fx undersøgelser ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt, en klage fra et medlem eller en tilsynsmyndighed (fx Kvalitetssikrings- eller Lægerådet), som underretter os om et problem);
 • det er i offentlighedens interesse, som et led i alle gældende love;
 • det er data, som du har offentliggjort, eller
 • vi har tilladelse fra dig. Som ’best practice’ beder vi dig kun om tilladelse til at behandle dine personoplysninger, hvis dette ikke følger af loven. Hvis vi har behov for at spørge om din tilladelse, vil vi gøre det klart, at dette er, hvad vi spørger om og anmode dig om at bekræfte, at du vælger at give os din tilladelse. Hvis vi ikke kan levere et produkt eller en serviceydelse uden din tilladelse (fx kan vi ikke administrere og drive en sundhedsforvaltning uden sundhedsoplysninger), vil vi gøre opmærksom på dette, når vi spørger om din tilladelse. Hvis du senere trækker din tilladelse tilbage, kan vi ikke længere levere et produkt eller en serviceydelse til dig, som kræver, at vi har tilladelse fra dig.

6. Legitime formål

Oversigt: Vi behandler dine personoplysninger til en række legitime formål, herunder styring af alle aspekter af vores samarbejde med dig, til markedsføring, til at hjælpe os med at forbedre vores serviceydelser og produkter og til at udøve vores rettigheder eller håndtere skadesanmeldelser. Du kan se flere detaljer om vores legitime formål nedenfor.

Yderligere oplysninger: Legitime formål er en af de juridiske årsager til, at vi kan behandle dine personoplysninger. Når vi tager højde for dine interesser, rettigheder og friheder, vil legitime formål omfatte det, som gør det muligt for os at behandle dine personoplysninger:

 • at administrere vores relationer til dig, vores forretning og tredjeparter, som leverer produkter eller serviceydelser til os (fx for at kontrollere, at du har modtaget en serviceydelse, som du har dækning for, for at godkende fakturaer osv.);
 • at levere sundhedsydelser på vegne af en tredjepart (fx din arbejdsgiver);
 • at sikre, at skadesanmeldelser håndteres effektivt og at undersøge klager (fx kan vi spørge din behandlingsudbyder om oplysninger for at sikre, at vi modtager præcise oplysninger og for at overvåge kvaliteten af din behandling og pleje);
 • at holde vores registreringer opdaterede og sende dig marketingmateriale i henhold til loven;
 • at udvikle og udføre vores marketingaktiviteter og vise dig oplysninger, som er af interesse for dig baseret på vores præferencer (vi kombinerer de data, du giver os, med data, vi modtager om dig fra tredjeparter, for at hjælpe os med at forstå dig bedre);
 • til statistisk forskning og analyse, så vi kan overvåge og forbedre produkter, serviceydelser, websitets og apps eller udvikle nye;
 • at kontakte dig om markedsundersøgelser, som vi er i gang med;
 • at overvåge, hvor godt vi opfylder forventningerne til vores kliniske og ikke-kliniske performance i tilfælde af læger/behandlere;
 • at håndhæve eller anvende anvendelsesbetingelserne for vores website, vores forsikringsbetingelser eller andre aftaler eller for at beskytte vores (eller vores kunders eller andre menneskers) rettigheder, ejendom eller sikkerhed;
 • at udøve vores rettigheder, at forsvare os mod erstatningskrav og overholde love og regler, der gælder for os og de tredjeparter, vi samarbejder med og
 • at være part i eller genstand for salg, køb, fusion eller overtagelse af hele eller dele af Bupas virksomhed.

7. Marketing og præferencer

Vi kan bruge dine personoplysninger til at sende dig marketingmateriale pr. post, telefon, gennem sociale medier, pr. e-mail og sms.

Vi kan kun bruge dine personoplysninger til at sende dig marketingmateriale, hvis vi har fået din tilladelse, eller der er tale om et legitimt formål som beskrevet ovenfor.

Hvis du ikke ønsker at modtage e-mails fra os, kan du klikke på linket ’afmeld’, som findes i alle e-mails, vi sender. Hvis du ikke ønsker at modtage sms’er fra os, kan du til enhver tid fortælle os det ved at kontakte os. Ellers kan du altid kontakte os her for at opdatere dine kontaktpræferencer.

Du har ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring og profilering (den automatiserede behandling af dine data for at hjælpe os med at vurdere visse ting om dig, fx dine personlige præferencer og dine interesser) i forbindelse med direkte markedsføring. Se afsnittet om dine rettighederfor at få flere detaljer.

8. Behandling med henblik på profilering og automatiseret beslutningstagning

Oversigt: Som mange andre virksomheder bruger vi nogle gange automation til at levere en hurtigere, bedre og mere konstant og fair service og til at sende marketinginformation, vi mener vil interessere dig (herunder rabatter på vores produkter og serviceydelser). Dette involverer en vurdering af data om dig og, i nogle tilfælde, brug af teknologi til at levere automatiske svar eller beslutninger (automatiserede beslutninger). Du kan klikke nedenfor for at få flere oplysninger om dette.

Du har ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring og profilering i relation til direkte markedsføring. Du kan også have ret til at gøre indsigelse mod andre typer af profilering og automatiseret beslutningstagning, som anført nedenfor. I disse tilfælde har du ret til at spørge os for at sikre dig, at en af vores rådgivere gennemgår en automatiseret beslutning, meddele os hvad du mener om det og bede os se på beslutningen på ny. Du kan kontakte os for at udøve disse rettigheder her.

Yderligere oplysninger:

I henhold til loven skal vi underrette dig om:

 • automatiseret beslutningstagning (at tage en beslutning ved hjælp af teknologi, uden at mennesker er involveret) og
 • profilering (automatiseret behandling af dine data for at hjælpe os med at vurdere visse ting om dig, fx dine personlige præferencer og dine interesser).

Dette skyldes, at du har visse rettigheder med hensyn til både automatiseret beslutningstagning og profilering. Du har ret til at afvise profilering i forbindelse med direkte markedsføring. I så fald ophører vi med profilering til direkte markedsføringsformål.  Du har også ret til at gøre indsigelse mod profilering i andre forhold, som angivet nedenfor.

Når vi træffer beslutninger ud fra automatiseret behandling alene, som har lovmæssige konsekvenser, der vedrører dig, eller som har stor betydning for dig, underretter vi dig om det. Du har derefter 21 dage til at anmode os om at genoverveje beslutningen eller træffe en ny beslutning, som ikke er baseret på automatiseret behandling. Hvis vi modtager en anmodning fra dig, vil vi inden for 21 dage efter modtagelsen:

 • behandle anmodningen, inklusive eventuelle relevante informationer fra dig;
 • efterkomme din anmodning og
 • meddele dig skriftligt, hvad vi har foretaget os for at efterkomme din anmodning og resultatet heraf.

Du kan kontakte os her for at spørge om disse rettigheder.

Profilering og automatiseret beslutningstagning

De nedenfor anførte processer vedrører både profilering og automatiseret beslutningstagning.

 • Afhængigt af typen af sundhedsforsikring, som du ønsker at tegne, vil vi bede dig give os information om din helbredstilstand for at hjælpe os med at beslutte, hvilket dækningsniveau vi kan tilbyde dig. Vi kan bruge software til at gennemgå disse oplysninger for at finde ud af, om du har nogen tidligere eller nuværende sundhedstilstande, som vi ikke kan dække, og som vil blive undtaget fra vores police.
 • Vi kan bruge software som hjælp til at beregne prisen for produkter og serviceydelser baseret på, hvad vi ved om dig og andre kunder. Vores teknologi kan fx analysere data om dit skadeforløb og sammenligne dem med de data, vi har om tidligere skader, for at vurdere, hvor sandsynligt det er, at du vil anmelde en skade. Vi vil også vurdere din alder, hvor du bor og andre detaljer vedrørende dit helbred (såsom nuværende helbredstilstand, og om du ryger) til at beregne priser for produkter med ens betaling for alle, som er baseret på forud definerede grupper med tilsvarende risikoprofiler.

Profilering

De nedenfor anførte processer omfatter profilering.

 • For at forbedre resultater og effektivitet samt gøre det muligt for os at rådgive dig om forskellige behandlingsveje (fx alternativer til operation eller andre invasive behandlinger) kan vi anvende software til vurdering af helbredstilstand og data om befolkningen generelt inden for et område for at identificere de kunder, som sandsynligvis vil have størst behov for denne rådgivning.
 • Når din police skal fornys, fortæller vores software os dette og kan også vurdere din betaling og dit skadeforløb, information om generelle data på et specielt område og andre data fra tredjeparter for automatisk at give dig oplysninger om, hvilke incitamenter vi kan tilbyde dig, og hvilke marketingmeddelelser du vil modtage.
 • Vi anmoder andre organisationer om at udføre nogle af vores kunde- og markedsanalyser for at forbedre vores marketingprocesser.  Dette omfatter deling af personoplysninger vedrørende vores kunder med tredjeparter, som er specialiseret i profilering og segmentering af mennesker (inddele dem i grupper af forskellige kundetyper, som baseres på forskellige former for data indsamlet om dem for at hjælpe os med bedre at målrette vores produkter til dem).  Disse virksomheder matcher de data, vi giver dem med data, som de får fra andre kiler, for at forbedre nøjagtigheden af deres analyse. Vi bruger resultaterne af disse analyser som hjælp til at målrette marketing og tilbud.
 • Vi kan bruge information om de produkter, du har købt, og information om hvad andre kunder, som har købt samme produkter som dig, mener for at sikre os, at vi sender dig oplysninger om de produkter, som der er størst sandsynlighed for vil interessere dig.
 • Vi vil muligvis dele dine personoplysninger (herunder navn, fødselsdato, køn og det land, du bor i) med tredjepartsvirksomheder, som fx FINSCAN, som vi bruger til at udføre antisvig-kontroller. Vi gennemgår alle matcher fra denne proces. (Vi bruger ikke automatiseret beslutningstagning til dette)

  9. Deling af dine oplysninger

  Oversigt: Vi deler dine data med Bupa-koncernen, med relevante forsikringstagere (herunder din arbejdsgiver, hvis du er dækket under en gruppeordning), med bidragsydere, der organiserer serviceydelser på dine vegne, med folk som handler på dine vegne (fx mæglere og andre agenter) og med andre, som hjælper os med at levere serviceydelser til dig (fx læger/behandlere og andre udbydere af lægeassistance), eller som vi skal bruge oplysninger fra, for at vi kan håndtere eller bekræfte krav eller berettigelse (fx faglige organisationer). Vi deler også dine data i henhold til lovgivningen. 

  Yderligere oplysninger: Vi har indimellem behov for at dele dine data med andre mennesker eller organisationer til de formål, der er anført i denne privatlivsmeddelelse.

  Til alle vores kunder deler vi dine data med:

  • andre medlemmer af Bupa-koncernen;
  • andre organisationer, som du tilhører eller er erhvervsmæssigt forbundet med, for at bekræfte din berettigelse til at kræve rabatter på vores produkter og serviceydelser;
  • læger, klinisk og andet sundhedsfagligt personale, hospitaler, klinikker og andre behandlere; 
  • leverandører, som hjælper med at levere produkter eller serviceydelser på vores vegne;
  • folk eller organisationer, som vi skal eller har tilladelse til at dele dine personoplysninger med i henhold til lovgivningen (fx til forebyggelse af svig eller til sikringsformål, herunder med Kvalitetssikringsrådet);
  • politiet og andre ordenshåndhævere for at hjælpe dem med at udføre deres hverv eller med andre, hvis dette er fastsat ved lov eller retsafgørelse.
  • hvis vi (eller et hvilket som helst medlem af Bupa-koncernen) sælger eller køber en forretning eller aktiver, den potentielle køber eller sælger af denne forretning eller disse aktiver og
  • en tredjepart, som overtager nogle af eller alle Bupa-koncernens aktiver (i hvilket tilfælde personoplysninger, som vi er i besiddelse af om vores kunder eller besøgende på websitet kan være et af de aktiver, som tredjeparten overtager).

  Hvis vi udbyder forsikring eller administrerer en sundhedsforvaltning, deler vi dine data med:

  • forsikringstageren eller dennes agent, hvis du ikke er det primære medlem under en individuel police (vi sender dem alle medlemsdokumenter og bekræftelse på, hvordan vi har behandlet en skade, og alle der er forsikret på policen, kan have adgang til korrespondance eller andre oplysninger, som vi leverer gennem vores online-portal);
  • din arbejdsgiver (eller dennes mægler eller agent) til administrative formål for produkt eller serviceydelse, hvis du er medlem eller begunstiget under din arbejdsgivers gruppeordning;
  • din mægler eller agent (eller begge);
  • andre tredjeparter, som vi samarbejder med for at udbyde vores produkter eller serviceydelser, som fx agenter, der arbejder for os, andre forsikringsgivere og genforsikrere, aktuarer, advokater, oversættere og tolke, skatterådgivere, gældsopkrævningsbureauer, kreditoplysningsbureauer, opklaringsbureauer (herunder grupper der bekæmper svindel med sundhedsforsikringer), tilsynsmyndigheder, databeskyttelsesmyndigheder, sundhedspersonale, andre behandlere og udbydere af lægeassistance og
  • organisationer, der yder behandling og andre fordele til dig, herunder rejseassistanceservices.

  Hvis vi leverer sundhedspleje-, tandpleje- og plejehjemsydelser, deler vi dine data med:

  • din arbejdsgiver, hvis din arbejdsgiver betaler for de serviceydelser, som vi leverer:
  • vores forsikringspartnere, fx mæglere, genforsikrere, aktuarer, revisorer, advokater, oversættere og tolke, skatterådgivere, gældsopkrævnings-, kreditoplysnings-, opklaringsbureauer, tilsynsmyndigheder, databeskyttelsesmyndigheder;
  • dem, som betaler for de produkter eller serviceydelser, som vi leverer til dig, herunder forsikringsgivere, kommitterede fra offentlige myndigheder og ambassader.
  • dem, som foretager din behandling og andre fordele;
  • nationale registre som Cancerregistret;
  • nationale screeningsdatabaser, som registreringssystemet for screening for livmoderhalskræft;
  • offentlige myndigheder og styrelser omfatter Sundhedsstyrelsen (med hensyn til smittefarlige sygdomme som TB og meningitis) og
  • organisationer, der udfører patientundersøgelser på vores vegne (fx NPS).

  Hvis vi deler dine personoplysninger, vil vi sørge os at træffe passende foranstaltninger til at beskytte dine personoplysninger i tråd med databeskyttelseslovene.

  10. Anonymiserede og kombinerede oplysninger

  Vi støtter etisk godkendt klinisk forskning. Vi kan bruge anonymiserede oplysninger (hvor alle navne og anden identifikation er fjernet) eller oplysninger, der kombineres med andre menneskers data eller videregive dem til andre til forsknings- eller statistiske formål. Du kan ikke identificeres fra disse data, og vi vil kun dele data i tilknytning til juridiske aftaler, der anfører et aftalt, begrænset formål og hindre, at dataene bruges til kommercielle formål.

  11. Overførsel af oplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)

  Vi samarbejder med mange internationale organisationer og bruger globale informationssystemer. Som følge heraf overfører vi dine personoplysninger til lande uden for EØS (EU’s medlemsstater plus Norge, Liechtenstein og Island) til de formål, der er anført i denne privatlivsmeddelelse. Ikke alle lande uden for EØS har databeskyttelseslove, som svarer til lovene i EØS, og hvis de har, er det ikke sikkert, at Europakommissionen kan anse disse lande for at have et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau.

  Når vi overfører dine personoplysninger til et andet land, tager vi skridt til at sikre os, at passende beskyttelsesforanstaltninger svarende til databeskyttelseslovene er på plads. Beskyttelsen er ofte anført i en aftale med den organisation, som modtager dataene. Hvis du ønsker flere oplysninger om denne beskyttelse, kan du kontakte os på ihi@ihi.com.

  12. Så længe beholder vi dine personoplysninger

  Vi beholder dine personoplysninger i henhold til de fastsatte perioder, som beregnes ud fra følgende kriterier.

  • Hvor længe du har været kunde hos os, typen for de produkter og serviceydelser, du har hos os, og hvornår du ophører med at være kunde hos os.
  • Hvor længe det er rimeligt at opretholde registreringer for at vise, at vi har opfyldt de forpligtelser, vi har over for dig, og lovgivningen.
  • Eventuelle tidsgrænser for at anmelde en skade.
  • Perioder til opbevaring af data, som er fastsat i lovgivningen eller anbefales af tilsynsmyndigheder, faglige organisationer eller foreninger.
  • Alle relevante gældende procedurer.

  Hvis du ønsker flere oplysninger om, i hvor lang tid vi opbevarer dine data, bedes du kontakte os på ihi@ihi.com.

  13. Dine rettigheder

  Oversigt: Du har ret til at tilgå dine data og bede os rette eventuelle misforståelser samt slette og begrænse brugen af dine data. Du har også ret til at gøre indsigelse mod, at vi bruger dine data, bede os om at overføre de data, du har givet os, trække den tilladelse tilbage, som du har givet os til at bruge dine data og til at bede os om ikke at bruge automatiseret beslutningstagning, som vil påvirke dig.

  Yderligere oplysninger: Du har følgende rettigheder (med visse undtagelser).

  • Ret til indsigt: Du har ret til at sende en skriftlig anmodning om at se personoplysninger i detaljer og modtage en kopi af disse personoplysninger.
  • Ret til korrektion: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig korrigeret eller fjernet.
  • Ret til sletning ('retten til at blive glemt'): Du har ret til at få visse personoplysninger om dig slettet fra vores registreringssystem.
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til at anmode os om kun at bruge dine personoplysninger til begrænsede formål.
  • Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod, at vi behandler (herunder profilerer) dine personoplysninger i tilfælde, hvor vores behandling er baseret på en opgave, som udføres i offentlighedens interesse, eller hvor vi har meddelt dig, at det er nødvendigt at behandle dine data af hensyn til vores eller en tredjeparts legitime formål. Du kan gøre indsigelse mod, at vi bruger dine oplysninger til direkte markedsførings- og profileringsformål i relation til direkte markedsføring.
  • Ret til dataportabilitet Du har til at anmode os om at overføre de personoplysninger, du har givet os, til dig eller til en anden person i et format, der kan læses af en computer.
  • Ret til tilbagetrækning af samtykke: Du har ret til at tilbagekalde alle tilladelser, som du har givet os til at behandle dine personoplysninger. Hvis du tilbagekalder din tilladelse, påvirker dette ikke lovligheden af, hvordan vi brugte dine personoplysninger, inden du tilbagekaldte tilladelsen, og vi giver dig besked om, hvorvidt vi stadig vil være i stand til at levere det valgte produkt eller den valgte serviceydelse til dig.
  • Ret i forhold til automatiserede beslutninger: Du har ret til ikke at modtage en beslutning, som har retsvirkning for dig, eller som har en væsentlig virkning for dig, der alene baseres på automatiseret behandling, medmindre dette er nødvendigt for at indgå en aftale med dig, det er tilladt i henhold til lovgivningen, eller du har givet tilladelse til det. Vi giver dig besked, hvis vi træffer automatiserede beslutninger, vores juridiske årsager til at gøre dette, og de rettigheder du har.

  Bemærk: Med undtagelse af din ret til at gøre indsigelse mod, at vi bruger dine oplysninger til direkte markedsføring (og profilering til direkte markedsføringsformål), er dine rettigheder ikke absolutte. Dette betyder, at de ikke gælder i alle tilfælde, og i vores korrespondance med dig vil vi give dig besked om, hvordan vi kan opfylde dine ønsker med hensyn til dine rettigheder.

  Hvis du indsender en anmodning, beder vi dig bekræfte din identitet, hvis vi har behov for det, og at give os oplysninger, der hjælper os med bedre at forstå din anmodning. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, forklarer vi dig hvorfor.

  For at udøve dine rettigheder skal du kontakte os på ihi@ihi.com.

  14. Databeskyttelseskontakter

  Hvis du har spørgsmål, kommentarer, klager eller forslag i relation til denne meddelelse eller andre bekymringer vedrørende den måde, hvorpå vi behandler oplysninger om dig, skal du kontakte vores serviceteam på +45 70 23 00 42. Alternativt kan du maile eller skrive til vores databeskyttelsesteam på ihi@ihi.com eller Bupa Global, Palægade 8, DK-1261 København K.

  Du har også ret til at klage til din lokale tilsynsmyndighed for privatlivsanliggender. Vores hovedafdeling er i Storbritannien, hvor den lokale tilsynsmyndighed er ’Information Commissioner’.

  Information Commissioner's Office
  Wycliffe House
  Water Lane
  Wilmslow
  Cheshire, United Kingdom
  SK9 5AF

  Telefon: +45 70 23 00 42 (lokal tarif) eller +44 (0) 1625 545 745 (national tarif)

  Du kan også indsende en klage til en anden tilsynsmyndighed, som gælder for det land eller område, hvor:

  • du bor;
  • du arbejder eller
  • den sag, du klager over, fandt sted.