• Bookmark and Share

Ordforklaring

A

Akut alvorlig sygdom
Akut opstået alvorlig sygdom foreligger, når den behandlende læge og selskabets læge er enige om dette.

Alvorlig tilskadekomst
Alvorlig tilskadekomst foreligger, når den behandlende læge og selskabets læge er enige om dette.

Ambulant behandling
Operationer på et hospital eller en klinik når det ikke er medicinsk nødvendigt at blive indlagt.


B

Bagage
Bagage er defineret som kuffert/rygsæk, beklædningsgenstande, smykker, toiletartikler, bøger, fotoudstyr, barne- eller klapvogn, mobiltelefon,...


D

Dækningsperiode
Forsikringens samlede løbetid gennem et livsforløb inkl. fornyelser.

Dokumenter
Alle skriftlige oplysninger i forbindelse med forsikringen, inkl. originale regninger og policedokumenter.

Dokumenteret indskrevet bagage
Dokumentation skal være udfærdiget af transportselskabet ved indlevering af bagagen.


F

Feriebolig
Ved feriebolig forstås hotelværelse, ferielejlighed eller fritidshus.

Forfaldsdato
Dato, hvor præmien forfalder.

Fornyelse
Den automatiske fornyelse af forsikringen pr. hovedforfaldsdato.

Forsikrede
Forsikringstager og/eller andre forsikrede personer, som er angivet i det gældende policedokument.

Forsikredes rejseledsager
En person, som er registreret på samme billet eller deltagerbevis som forsikrede, eller som har købt rejsen for at foretage denne sammen med...

Forsikring
Forsikringsbetingelserne og policedokumentet repræsenterer forsikringsaftalen, som er indgået med selskabet og fastsætter rammerne for...

Forsikringsansoeger
Personen, som er nævnt på optagelsesbegæringen og helbredserklæringen som den forsikringssøgende.

Forsikringsbetingelser
Betingelserne for den tegnede forsikring.

Forsikringstager
Den person, der er nævnt som forsikringstager på optagelsesbegæringen.


H

Hospitalsindlæggelse
Operation eller lægebehandling på et hospital eller en klinik når det er medicinsk nødvendigt at blive indlagt.

Hovedforfaldsdato
Fornyelse af forsikringen.

Husstand
Personer, der er gift eller lever i fast parforhold med forsikringstageren, hjemmeboende børn samt plejebørn, der bor hos forsikringstageren. De...


I

Ikrafttrædelsesdato
Dato nævnt i policedokumentet, hvor forsikringen træder i kraft med mindre andet er angivet i forsikringsbetingelserne.


K

Karensperiode
En tidsperiode fra ikrafttrædelsesdatoen, hvor forsikringen ikke yder nogen dækning


M

Medforsikret rejseledsager
Person, som er dækket af samme forsikring, og som rejser sammen med forsikrede på hele rejsen.

Måned
En måneds varighed beregnes som en kalendermåned, f.eks. fra d. 5. februar til og med d. 4. marts


N

Nærmeste pårørende
Forsikredes ægtefælle, eller hvis en sådan ikke efterlades, forsikredes børn, hvis sådanne ikke findes, forsikredes samlever, som er og har været...

Nært familiemedlem
Et nært familiemedlem defineres som ægtefælle eller samlever, som er tilmeldt samme folkeregisteradresse som forsikrede samt børn, svigerbørn,...


O

Operation
Et operationsindgreb, som ikke inkluderer endoskopier og skanninger, selvom disse undersøgelser kræver narkose.

Opholdssted
Det sted uden for forsikredes bopæl, hvor forsikrede har sin sidste overnatning inden afrejsen til udlandet eller sin første overnatning efter...

Optagelsesbegaering
Optagelsesbegæringen og helbredserklæringen.


P

Planlagt rejseperiode
Det antal dage, som den planlagte rejse skulle have varet ifølge rejsebevis. En rejseperiode starter på det tidspunkt, hvor forsikrede forlader...

Policedokumentet
Policedetaljer, der angiver den købte forsikringstype, årlig præmie, selvrisiko og evt. specielle vilkår.

Præ-eksisterende lidelse
Sygehistorie, inkl. sygdomme og lidelser angivet i helbredelseserklæringen, der ville kunne påvirke selskabets beslutning om enten at forsikre,...


R

Refusionstakster
Det maksimale beløb, der i løbet af et år fra ikrafttrædelsesdato eller hovedforfaldsdato vil blive udbetalt som refusion for sygeudgifter. Dette...

Regres
Selskabets ret til at indtræde i sikredes rettigheder og selskabets ret til at kræve at forsikrede tilbagebetaler selskabet udgifter, som dækkes...


S

Selskabet
Bupa Denmark, Filial af Bupa Insurance Limited, England

Selvrisiko
Beløbet, som hver enkelt forsikrede indvilliger i at betale pr. forsikringsår inden der udbetales refusioner fra selskabet. Beløbet er angivet i...

Simpelt tyveri
Tyveri, der ikke bemærkes i gerningsøjeblikket.

Skade
Det økonomiske krav, der helt eller delvist dækkes af forsikringen. I selskabets vurdering/afgørelse af skaden er det afgørende tidspunktet for...

Specielle vilkår
Begrænsninger, indskrænkninger eller ekstra påførte betingelser til selskabets standardvilkår, som er beskrevet i policedokumentet.

Standardvilkår
Selskabets standardforsikringsvilkår uden specielle begrænsninger, indskrænkninger eller betingelser.


T

Terminalfasen
Når det er højst sandsynligt at døden vil indtræffe og det fra lægelig side er besluttet at slutte aktiv behandling for at afhjælpe symptomer samt...


U

Ulykkestilfælde
En pludselig og udefra kommende påvirkning af legemet med påviselig beskadigelse af det til følge, som sker tilfældigt og uafhængigt af forsikredes...